<Fair City Amsterdam> Vandaag: We Are Here voor de recxhter

Jo van der Spek M2M jo at xs4all.nl
Fri Apr 12 09:05:20 CEST 2019


English is below!

Wij Zijn Hier - Persbericht 11 april 

Rechtszaak tegen Wij Zijn Hier

Voor de eerste keer in de geschiedenis van Wij Zijn Hier moet een van de
actieve leden van het collectief terechtstaan wegens de poging om een gebouw
te kraken voor deze groep afgewezen vluchtelingen. Op vrijdag 12 april moet
Fortune zich verdedigen tegen de aantijging zich wederrechtelijk toegang te
hebben verschaft en vernielingen te hebben aangericht, toen hij op 4 juni
2018 deelnam aan het binnengaan van een voormalig VN-gebouw aan de
Weesperzijde. Wij Zijn Hier stelt zich vierkant achter Fortune op, omdat het
besluit dit gebouw te kraken een groepsbeslissing was, dus heel Wij Zijn
Hier is hier verantwoordelijk voor, en niet één individu.

Wij Zijn Hier is een collectief van ongedocumenteerde vluchtelingen die in
Nederland asiel hebben gevraagd. De leden van de groep worden overal van
buitengesloten: werk, onderwijs, ziektekostenverzekering, enz., Zij zitten
in het zwarte gat van het Nederlandse asielbeleid. Zij hebben bijna zeven
jaar in leegstaande gebouwen gewoond, op ruim 52 verschillende plekken in
heel Amsterdam. Van de leden lijdt 78% aan PTSS (post-traumatische
stress-stoornis), waarvoor ze dringend behandeld moeten worden. 

Het kraken van gebouwen maakt deel uit van de strijd van Wij Zijn Hier om
een normaal leven te kunnen leiden. Het is ook een effectieve manier om
legaal te worden, als we bedenken dat ruim 130 aanvankelijk afgewezen
asielzoekers van Wij Zijn Hier uiteindelijk alsnog een verblijfsstatus
hebben verkregen als gevolg van alle acties van Wij Zijn Hier. Dit is een
politieke strijd en dat is de reden dat de aantijgingen tegen Fortune
eveneens van politieke aard zijn.

Nóg een ontruiming: Uilenstede 475

Het leegstaande kantoorgebouw bij de campus van Uilenstede werd bezet na de
ontruiming van ons onderkomen aan het Bijlmerplein op 2 april jl. De
eigenaar is Zadelhoff, die ons verzoek om een dialoog heeft geweigerd en de
officier van justitie onmiddellijk om ontruiming heeft gevraagd. Het
ontruimingsbevel geeft ons tot 4 juni 2019 de tijd, als we de rechter vragen
onze belangen af te wegen tegen die van de eigenaren. Menselijk lijden wordt
echter routinematig ondergeschikt gemaakt aan de belangen van
kapitaalinvesteringen en winst.

De hoop van de groep is sinds een jaar gevestigd op de gemeente Amsterdam,
die ruimte wil scheppen voor vijfhonderd ongedocumenteerde migranten.
Precies een jaar geleden verbleef Wij Zijn Hier in de Rudolf Dieselstraat,
op hetzelfde moment dat het nieuwe gemeentebestuur aankondigde met deze
regeling te zullen komen. Wij Zijn Hier heeft vele malen publiekelijk
verzocht om een tijdelijk onderkomen voor de ontruimde leden van Wij Zij
Hier, totdat de 24uurs-opvang klaar is, maar onze verzoeken zijn steevast
afgewezen, en alle pogingen om tot een dialoog te komen zijn mislukt.

Wij Zijn Hier verzoekt opnieuw onze menselijke behoeften te respecteren en
Uilenstede een tijdelijke oplossing te laten zijn totdat de 24-uursopvang
werkelijkheid is geworden.

Wij blijven uitzien naar een directe dialoog zonder voorwaarden of
bemiddelaars. Wij Zijn Hier kan heel goed voor zichzelf spreken.

Voor meer details kunt u contact opnemen met

Khalid Jone wijzijnhier.nl at gmail.com tel. 0684307241

Abdelhakim 0613795591

Stichting M2M, Jo van der Spek m2migrant at gmail.com tel. 0686263381

ENGLISH

We Are Here – Press Release April 11th


Court Case against We Are Here

 

For the first time in the history of We Are Here, one of its active members
has to stand in court for the attempted to squat a building for this group
of refused refugees. On Friday 12th of April Fortune faces accusations of
trespassing and demolition when he took part in entering a former UN
building at the Weesperzijde 150 on the 4th of June 2018. We Are Here stands
firmly behind Fortune, because the decision to take this building was a
group decision, so all of we Are Here is responsible and not one individual.

We Are Here is a collective of undocumented refugees that have asked for
asylum in the Netherlands. The group members are excluded from everything:
work, education, health insurance, etc. Because of the gap that was created
in the Netherlands asylum policy. They are living in abandoned buildings for
almost 7 years. The group has lived in more than 52 different locations all
over Amsterdam. Among the members 78% are suffering from PTSS,
post-traumatic stress disorder, and need treatment urgently. 

Squatting buildings is part of the struggle of We Are Here to create a
normal life. It is also an effective way to become legal, knowing that more
than 130 denied asylum seekers of We Are Here have finally obtained their
status as a result of all the actions of We Are Here. This is a political
struggle and that is why the charges against Fortune are of a political
nature as well.


Another eviction: Uilenstede 475


The empty office building near the Campus at Uilenstede was occupied after
the eviction of Bijlmerplein on April 2nd. The owner is Zadelhoff, who
refused to answer a request for dialogue and immediately asked the justice
department for immediate eviction. The eviction notice gives us time until
the 4th of Juni 2018, if we appeal to the judge to weigh our interests
against the owners. Human suffering is routinely dismissed in favor of
capital investments and profit.

The groups hope depends since one year on the Municipality of Amsterdam, to
create space for 500 undocumented migrants. Exactly a year ago, We Are Here
was in the Rudolf Dieselstraat, at the same time that the new town
government announced that they will create this arrangement. We Are Here has
asked for a temporary place for the evicted members of We Are Here until the
24/7 shelter is ready, and we have asked for that many times publicly, but
our requests have always been denied, all attempts to have a dialogue
failed. 

We Are Here asks once again to respect our human needs and let Uilenstede
temporary solution until the 24/7 shelter is available be a

We continue to look for direct dialogue without conditions or mediators. We
Are Here can speak for itself.


For more details you can schedule an appointment.

Contact: Khalid Jone wijzijnhier.nl at gmail.com tel. 0684307241

Stichting M2M, Jo van der Spek m2migrant at gmail.cpm tel. 0686263381

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20190412/e96f8a7b/attachment.html>


More information about the faircityamsterdam mailing list