<Fair City Amsterdam> Een gentrificeerder (sic) spreekt ..

Patrice Riemens patrice at xs4all.nl
Wed Oct 9 16:35:53 CEST 2019


Ola Aloha,

https://www.archined.nl/2019/10/i-am-gentrification-een-geslaagde-aflaat-van-een-gentrifier-vol-zelfspot/

(via Geert Lovink)

Enjoy!
p+7D!
More information about the faircityamsterdam mailing list