<Fair City Amsterdam> fragiele democratie

Bart Klaar burospelen at gmail.com
Thu Apr 1 13:54:57 CEST 2021


https://fd.nl/futures/1378752/de-democratie-is-fragieler-dan-we-denken-lad1caqkVYr4


ter info, ook als word.
met groet, Bart


-- 
Buro Spelen

Bart Stuart en Klaar van der Lippe
+31(0)6 36188407

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Websites: www.burospelen.com /  www.burospelenblog.nl/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Office/studio NDSM-plein 76  1033 WB Amsterdam
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Post: muurbloemstraat 8 hs 1031 TT Amsterdam
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
BTW (VAT) no. NL147245217B01
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -


To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. - Joseph
Chilton Pearce
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20210401/a7705b70/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DeDijn.doc
Type: application/msword
Size: 36864 bytes
Desc: not available
URL: <http://listcultures.org/pipermail/faircityamsterdam_listcultures.org/attachments/20210401/a7705b70/attachment.doc>


More information about the faircityamsterdam mailing list